Hållbarhetsarbete

Golvkedjans hållbarhetsarbete

Vi har klimatberäknat varje Golvkedjeföretag sedan 2016. Vi känner till golvmaterialens olika klimatpåverkan och kan klimatberäkna och klimatoptimera varje projekt. Vi är alla ISO 14001-certifierade. Vi arbetar mycket aktivt med jämställdhetsfrågor och har två gånger blivit nominerade för olika jämställdhetspris. Vi skapar ekonomisk hållbarhet genom stark samverkan inom kedjan med inköp, marknadsföring, ekonomi, utbildning och försäljning.

Visste du att?

Samtliga Golvkedjeföretag är ISO 14001-certifierade. Det är ett av kraven för att få vara med i Golvkedjan.

Vi kan klimatberäkna projekt

Tack vara våra klimatberäkningar kan varje Golvkedjeföretag också beräkna sin klimatpåverkan för varje enskilt projekt. Den kunskapen ger vi våra kunder innan projektet startar och uppmuntrar till diskussioner kring hur vi gemensamt kan minska golvinstallationens klimatpåverkan.
Image
Golvkedjan klimatberäknar med hjälp av Interface

Varför klimatberäknar Golvkedjan?

Vi satte oss ner med Lisa Jackson, hållbarhetsansvarig på Golvkedjan, för att få veta mer om varför Golvkedjan klimatberäknar, hur resan kom till och vart vi är på väg!
Image
Lisa Jackson, KMA-ansvarig på Golvkedjan

Golvkedjans hållbarhet

Vi på Golvkedjan har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre olika områden.
Image
Golvkedjans ansvarstagande

Vår kvalitetspolicy

Vi ska alltid uppfylla eller överträffa kundens krav, behov och förväntningar så att vi därmed bibehåller deras förtroende.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att uppträda affärsmässigt med god etik och moral
 • Utföra våra uppdrag i rätt tid, till rätt pris och till kundens fulla belåtenhet
 • Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar och visar ett engagemang för sin uppgift
 • Utvärdera våra arbetsprocessers effektivitet och därigenom jobba mot ständiga förbättringar
 • Uppfylla alla lagkrav och branschregler som berör vår verksamhet
 • Samverka med branschorganisationerna
 • Utvärdera kvalitetspolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 • Göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter

Vår miljöpolicy

Vi ska uppfattas som miljöriktiga företag genom ett aktivt miljöarbete som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Minimera våra betydande miljöaspekter och arbeta mot ständiga miljöförbättringar
 • Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet
 • Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
 • Uppfylla de bindande krav våra relevanta intressenter har på oss
 • Samverka med våra leverantörer för mer miljöanpassade produkter
 • Samverka med branschorganisationerna om normer och metoder för att minska miljöbelastningen
 • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser
 • Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter

Vår arbetsmiljöpolicy

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa hög motivation och trygghet samt verka för att förebygga skada och ohälsa i arbetet

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav 
 • Identifiera, bedöma och förebygga arbetsmiljörisker i varje verksamhetsdel 
 • Varje medarbetare som tilldelas en arbetsmiljöuppgift ges tillräckliga kunskaper 
 • Arbetsmiljöfrågorna integreras som en naturlig del i vår verksamhet
 • Bedriva ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete
 • Ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i vår verksamhet
 • Utvärdera arbetsmiljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 • Göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter
 • Regelbundet samråda med medarbetare i arbetsmiljöfrågor

Våra ISO-certifikat

Vi på Golvkedjan är ISO-certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Du finner våra certifikat nedladdningsbara här nedan:

Vill du veta mer?

Golvkedjans hållbarhetsansvariga Lisa Jackson har lång erfarenhet och ett stort engagemang och mycket kunskap inom hållbarhet. Kontakta Lisa om du vill har frågor kring Golvkedjans hållbarhetsarbete.

Lisa Jackson

Hållbarhetsansvarig
Image