Integritetspolicy

Integritetspolicy
1 Inledning

Denna integritetspolicy förklarar hur Golvkedjan behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som gör affärer med oss eller något av våra medlemsföretag eller finns registrerade hos Byggfakta.se och därmed bedöms vara intresserad av våra varor och tjänster och mottager våra nyhetsbrev.

Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifter som finns under avsnitt 5 – Kontaktuppgifter.

2 Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (d.v.s. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, företagsnamn, organisationsnummer och information om intressen.

2.1 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och varifrån kommer de?

Vi behandlar personuppgifter som kommer från olika källor:

2.1.1 Uppgifter som du själv ger oss när du blir kund hos oss eller väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev eller kommunicerar med oss t ex:

  • Namn, kontaktuppgifter
  • Korrespondens när du kontaktar oss (e-postmeddelanden, brev etc.)
  • Användarinformation som du själv väljer att uppge i undersökningssyfte (t ex enkäter, recensioner)

2.1.2 Uppgifter som vi inhämtar från externa källor

Kontaktuppgifter och annan information som ursprungligen hämtas från andra källor med bakgrund till din yrkesroll, dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer eller officiella databaser och din arbetsgivares webbplats, såsom Byggfakta.se.

2.2 För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. Nedan följer exempel på ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för, och med stöd av vilken rättslig grund det sker.

2.2.1 Marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att t ex tillhandahålla erbjudanden, nyheter, rekommendationer och information om våra varor och tjänster till dig via e-post, som du efterfrågar eller som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring kan du meddela oss detta via länk i varje utskick alternativt kontakta oss – se vidare under kap 5 Kontaktuppgifter.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.2 Kommunikation

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t ex i samband med att du kontaktar oss för frågor, e-post och chattar för att förbättra vår kommunikation, i utbildningssyfte och för kvalitetssäkring

Rättslig grund: intresseavvägning

2.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter vara kund eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kund till oss. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

2.4 Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

  • Externa samarbetspartners och leverantörer inom EU/EES, tex för leverans av produkter och tjänster, assistans vid kundundersökningar, analyser och statistik samt för viss kundkommunikation
  • Andra mottagare när det följer lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetsparter och leverantörer.

2.5 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

3 Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifter under kap 5 – Kontaktuppgifter.

Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna

Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet

Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, tex för direkt marknadsföring

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

4 Kontaktuppgifter

Golvkedjan AB (org. nr: 556163–6423) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare kontakt om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Golvkedjan AB

Norgegatan 2

164 32 Kista

08-594 761 50

GDPR-ansvarig: Lars-Åke Lidén

5 Uppdatering av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy togs fram 22 maj 2018 och gäller från och med 25 maj 2018. Integritetspolicyn kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.