Golvkedjans klimatberäkningar

Golvkedjans klimatberäkning

Golvkedjan har beräknat varje enskilt Golvkedjeföretags klimatpåverkan sedan 2016. Det är unikt i vår bransch.  Vi använder ett beräkningsverktyg som heter Our Impact och följer GHG-protokollet. Till vår hjälp har vi konsultföretaget U&We

I början använde vi varje företags förbrukningsdata av energi, drivmedel och deponi som indata. Med tiden har vår indata blivit både djupare och bredare. Idag mäter vi även vårt Scope 3. Läs mer om Golvkedjans klimatberäkning av material, Scope 3

Glädjande nog har Golvkedjans totala klimatpåverkan (Scope 1 och Scope 2) tydligt minskat över åren (mätt som klimatpåverkan per omsatt krona). Det finns flera orsaker till det. Den viktigaste orsaken är en succesiv övergång till fossilfria drivmedel i företagens fordonsflottor, men också en ökad användning av grön el samt att mängden avfall som går till deponi minskat kraftigt.

Golvkedjans klimatberäkningar i projekt

Eftersom varje Golvkedjeföretag känner till sin egen totala klimatpåverkan kan vi enkelt göra nyckeltal som t ex klimatpåverkan per arbetade timme. Eftersom alla projekt tidberäknas kan vi också beräkna varje enskilt projekts klimatpåverkan. Detta kommuniceras till kund i offertstadiet och vi erbjuder oss att diskutera med kunden hur vår klimatpåverkan i projektet kan sänkas. 

Tack vare nära samarbeten med materialtillverkarna känner vi också till de viktigaste golvmaterialens klimatpåverkan per kvadratmeter eller kilo. Det innebär att vi kan hjälpa våra kunder att välja de klimatsmartaste materialen, men givetvis med hänsyn till materialens funktion och kostnad.

Golvkedjans klimatberäkning av material - Scope 3

Under 2023 genomförde Golvkedjans en Scope 3-screening för att kunna beräkna vår klimatpåverkan från alla de material vi köper och installerar. Det visade sig att klimatpåverkan från materialen är vår allra största utsläppskälla. 

Ungefär 95 % av Golvkedjeföretagens klimatpåverkan kommer från materialen, inklusive transport av materialen till våra lager eller till arbetsplatsen. För att minska denna klimatpåverkan genomför vi nu färdplaner med varje enskild leverantör. I dessa färdplaner beräknar vi Golvkedjans klimatpåverkan av de volymer som vi köper och bestämmer ett antal aktiviteter som vi - enskilt eller tillsammans - kan göra för att årligen sänka våra utsläpp från materialen. Färdplanerna kommer att uppdateras löpande.

Vill du veta mer om Golvkedjans klimatberäkningar? Kontakta Golvkedjans hållbarhetsansvarig, Lisa Jackson